Wiadomości

foto Odpowiedź miasta:
Zgodnie z najnowszym obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa docelowo: - ulica Nowosądecka na odcinku objętym wnioskiem będzie pełnić funkcję drogi klasy GP - w ciągu ul. Nowosądeckiej ma przebiegać główna trasa rowerowa Odległości między skrzyżowaniami na ulicy tej klasy wynoszą za Dz.U.2016.0.124 Dział II §. 9 pkt 3 1000m z dopuszczeniem 600m w wyjątkowych przypadkach. Odległość wyjazdu z ul. Dauna na ul. Nowosądecką od skrzyżowania z ul. Na Kozłówce wynosi ok. 264m a od skrzyżowania z ul. Włoską ok. 686m. Obecnie funkcjonujące połączenie ul. Dauna i Nowosądeckiej w obecnej formie geometrycznej można traktować jako zjazd i wyjazd na prawe skręty i jest to dopuszczalne zgodnie z ww. pkt rozporządzenia. Należy także zauważyć, że ul. Nowosądecka była budowana w tej formie pod reżimem wcześniejszych rozporządzeń oraz warunkach prawa miejscowego. Ponadto w związku z wydłużeniem czasów ewakuacji i elastyczności pracy programu nie zostanie zachowany bliski 100% priorytet dla tramwajów tylko zostanie on znacząco ograniczony. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które: - w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt 4) - które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (pkt 6).
ZŁOŻYMY ODWOŁANIE GDYŻ ARGUMENTY URZĘDNIKÓW SĄ ABSURDALNE.
logo